Skip to Content
Lūsis's bilde

Referāts seno laiku vēsturē (padziļinošajos semināros)

Referāts seno laiku vēsturē (padziļinošajos semināros) Kristietības attīstība 1.- 4. gs.

Dardega Legzdiņa

Rīga 2006

Ievads

Pasaules vēsturē kristietība starp daudzajām un dažādajām reliģijām izceļas kā īpašs fenomens: savā 2000 gadu ilgajā pastāvēšanā tā piedzīvojusi neskaitāmas pārvērtības un transformācijas, devusi ierosmi gan humānismam, līdzcietībai un labdarībai, gan arī nežēlībai, vardarbībai un diskriminācijai, veicinājusi kultūras un izglītības attīstību, bijusi iedvesmas avots daudziem ģeniāliem mākslas darbiem, bet tai pat laikā iznīcinājusi citas kultūras un to sasniegumus, veicinājusi tumsonību, māņticību un aprobežotību sabiedrībā. Kristietība ir pretrunīgi vērtējama parādība cilvēces vēsturē, taču nenoliedzams ir tās nozīmīgums, kā arī ietekme uz kultūru, kurai piederam mēs- rietumu civilizāciju. Savā divdesmit gadsimtu garajā vēsturē kristietība izgājusi dažādus, savstarpēji diezgan atšķirīgus attīstības posmus. Savā referātā es pievērsīšos šīs reliģijas vēstures pirmajam periodam- no rašanās laika 1.gs. līdz 4.gs. beigām, kad kristietība kļūst par Romas valsts reliģiju un ieiet jaunā attīstības posmā.
Kristietība rodas 1.gs. sākumā Romas impērijas provincē Palestīnā un sākumā ir cieši saistīta ar ebreju nacionālo reliģiju, tāpēc iesākumā sniegšu īsu Romas valsts aprakstu šajā laikā, kā arī raksturošu Palestīnas provinci un jūdaismu.
1.gs. Romas vēsturiskajā hronoloģijā ietilpst principiāta periodā. Principiāts ir īpatnējs monarhijas veids, jo juridiski valsts vēl it kā bija republika, taču faktiski kopš Gaja Jūlija Cēzara (100.- 44.g. p.m.ē.) vienpersoniskās valdīšanas laika senātam vairs nebija nekādas reālas varas1. Aplūkojot Romas politiskās norises 1.gs., redzams, ka valsts šajā laikā neturpina izvērstus iekarojumus, bet vairāk koncentrējas uz iekšējo problēmu risināšanu. Kaut arī impērijas iekšienē ir vērojamas nesaskaņas (sacelšanās Jūdejā 66.- 73.g.; pilsoņu karš 68.- 69.g.), var uzskatīt, ka valda relatīvs miers, tāpēc mūsu ēras pirmos divus gadsimtus Romā mēdz dēvēt par Pax Romana2. Sociālā struktūra bija izteikti diferencēta, impērijas iedzīvotāji dalījās Romas pilsoņos un nepilsoņos, piederība vienai no šīm grupām bija nozīmīga galvenokārt politiskajos un tiesiskajos jautājumos. Tāpat, protams, pastāvēja arī dabiskā sociālā diferenciācija- dalījums bagātajos, turīgajos un nabagajos, kā atsevišķs sociālais slānis bija vergi, kuri bija nebrīvi un beztiesiski.
Etniskā daudzveidība Romas impērijā ir iespaidīga. Impērijas provincēs dzīvo ļoti daudz dažādu lielāku un mazāku etnisku kopību un tautu, tās ir piederīgas pie dažādām valodu grupām, līdz ar to arī kultūru ziņā vērojama liela daudzveidība. Neskatoties uz to, 1.gs. Romas impērijā jau ir stipri izteikta kosmopolītisma parādība- vairākas etniskās diasporas, jauktās laulības, par saziņas valodām kalpo divas lielās valodas- latīņu valoda (impērijas rietumos) un grieķu valoda (impērijas austrumos). Senās Romas iedzīvotāju kultūras dzīve 1.gs. ir nesaraujami saistīta gan ar reliģiju un ideoloģiju, gan ar pastāvošo politisko varu. Pašu romiešu reliģija šajā laikā ir izteikti eklektiska un atvērta arvien jaunām reliģiskām vēsmām. Reliģiskie priekšstati veidojušies saplūstot senākajiem slāņiem ar izteiktu sengrieķu mitoloģijas un reliģijas ietekmi, bet, paplašinoties impērijas robežām, romiešu reliģijā turpina ienākt dažādi austrumu reliģiju un kultu elementi. Paši romieši savā dievu panteonā mēdza nodalīt vecos, sentēvu dievus (dii indigetes) un jaunos, pārņemtos dievus (dii novensides)3. Romas valsts attieksmi pret citām reliģijām šajā laikā varētu raksturot kā reliģisku liberālismu, impērijā valda tolerance pret daudzo un dažādo etnisko grupu nacionālajām reliģijām. Tolerance vērojama arī politikā- katrai iekarotajai zemei, padarot to par provinci, tika piešķirts īpašs statuss, kas pielāgots vietējiem apstākļiem.
Palestīnas reģions par Romas provinci kļūst 63.g. p.m.ē. Tāpēc m.ē. 1.gs. jūdu tautai vēl spilgtā atmiņā ir zaudētais neatkarības laiks, tas izpaužas iedzīvotāju neapmierinātībā ar pastāvošo varu. Tiek gaidīts glābējs- mesija, kurš atbrīvos tautu no romiešu kundzības, un piepildīs pravieša Jesajas sludināto. Jūdaisms senajā pasaulē ir īpatnēja parādība, tas atšķiras no citām tā laikā reliģijām ar savu monoteisma ideju. Kad Palestīna nonāk Romas pakļautībā, tai piešķir autonomijas statusu, ļaujot saglabāt zināmu pašpārvaldi un ticības brīvību. Turklāt vietvalžu veiksmīgas politikas rezultātā ebreji iegūst priviliģētas tautas statusu Romas impērijā, saņemot īpašas priekšrocības. Tomēr 1.gs. jūdaisms ir sašķēlies vairākos diezgan atšķirīgos virzienos, no kuriem daži ir ne tikai ar reliģisku, bet arī politisku ievirzi:
Saduķeji. Šo virzienu mēdz dēvēt arī par Tempļa jūdaismu. Tie ir senās priesterības pārstāvji. Pastāv uz Svēto Rakstu stingru un skrupulozu ievērošanu, neatbalsta nekādus garīgus jauninājumus, noraida ticību jebkam, kas nav minēts Rakstos, piemēram, dvēseles un miesas augšāmcelšanos, labo un ļauno garu (eņģeļu un dēmonu) eksistenci, vēršas pret farizejiem un viņu sludinātajiem likumiem. Politiski saduķeju interesēs ir esošās stabilitātes saglabāšana, tāpēc tie ir lojāli pastāvošajai varai. No tā arī izriet turēšanās pie tradīcijām, jo jauni garīgie strāvojumi varētu izraisīt tautas sacelšanos.
Farizeji. Atsevišķa garīdznieku kārta, kas izveidojusies Babilonijas trimdā. Tā kā trimdinieki tika atšķirti no jūdaisma garīgā pamata- Tempļa, viņu kopienā izvirzījās cilvēki, kas pārzināja un varēja skaidrot Svētos Rakstus, rituālus aizstāj Mozus likumu ievērošana un pildīšana. Kad pēc Babilonijas sabrukuma šī jūdu diaspora atgriežas Jūdejā, farizeji kā garīgā kārta turpina savu darbību līdzās saduķejiem. Arī farizeji vēl dalās divās virzienos: Šamaja jeb Vecajo skola un Gilela skola. Farizeji un viņu atbalstītāji tic un gaida mesijas atnākšanu.
Kumranas kopiena un esēņi. Joprojām turpinās diskusijas par to, vai šīs ir bijušas divas dažādas kustības, vai arī abi nosaukumi uzskatāmi par sinonīmiem. Šīm kopienām raksturīga eshatoloģija (mācība par pasaules galu), apokaliptisks noskaņojums. Esēņi uzskatīja, ka laicīgā dzīve un politika ir sekundāra parādība, kas tikai novērš no galvenā reliģiskā uzdevuma, tāpēc izplatīta bija prakse doties kalnos un veidot kopienas4.
Šis raksturojums sniedz ieskatu vidē, kurā veidojās kristietība. Raksturīgākās idejas ir eshatoloģisms un mesijas gaidas. Kā arī iezīmīgs ir jūdaisma daudzveidīgais sašķeltais raksturs.

Tautas sapulce

LBAS 9. decembrī plkst. 17.00 rīkos tautas sapulci Esplanādē, uz kuru aicina visus, kam nav vienaldzīga Latvijas nākotne.

Ceturtdien, 2.decembrī, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē dalībpuses noslēdza diskusijas par jautājumiem, kas saistīti ar 2011. gada valsts budžeta izstrādi pirms budžeta projekta iesniegšanas Saeimā. Valdības sociālie partneri joprojām uzsvēra, ka nepiekrīt šādam valsts budžeta piedāvājumam, saucot to gan par paviršu, gan par konsolidācijas mērķiem neatbilstošu un tautsaimniecības attīstību neveicinošu. Sociālie partneri turpinās darbu ar Saeimas deputātiem, un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nolēmusi rīkot tautas sapulci.

Pantiņš

Nāciet, ļaudis, skatīties,
Kādi brauca budēlīši:
Purva dzērve, meža lācis,
Visupēc balta nāve.

Mana dzeja (Astrīda Stānke)

MANA DZEJA

Manī iespēra zibens
vai
ideja.

Es satrūkos, nevienam neteicu,
Un kādu laiku staigāju apkārt
ar pukstošu galvu.
Šķita, cilvēki uz mani skatījās aizdomīgi.

Tad, vienā jaukā rītā – dušā tas bija –
Es uzliku roku savai sirdij.
Kā tad! Sajutu pukstienus, sitienus.
Neapšaubāmi dzejas sirsniņa pulsēja manā.
Es jutu tās plūsmu un ritmus,
Vārdi spēra, dauzījās tikt ārā,
Bet vēl nebija noliktais laiks.

Pēc minūtēm (varam sacīt) deviņām,
Dzemdību sāpju prieks nāca pār mani.
Dzeja lauzās uz āru,
Caur manām rokām, acīm, muti
Vesela

Dzīva!

No sapņiem dzimst valsts

No sapņiem dzimst valsts

Ansis Dobelis, LSDSP biedrs
Trešdiena, 17. novembris (2010) 09:27

Ik gadu katrs no mums, kam rūp ne tikai paša sētā notiekošais, 18. novembra priekšvakarā neviļus aizdomājas par savas ideālās Latvijas atbilstību apkārt redzamajam un jūtamajam. Šī drīzāk neapzinātā salīdzināšana un pamanītās atšķirības, kā arī tām sekojošie secinājumi un attieksme pret valsti un tās pārvaldes institūcijām pietiekami labi ilustrē dažas mūsu tautas iezīmes.

Vērojot kopējo noskaņojumu, kas dažādās savās izpausmēs sasniedz augstāko punktu galvenajos valsts svētkos, esmu pārliecināts, ka Latvijas iedzīvotāji sirds dziļumos ir romantiski sapņotāji. Gan tie, kuri, neraugoties uz grūtībām, ir gatavi ar lepnumu sirdī dziedāt himnu pie svētku galda vai Brīvības pieminekļa, gan arī tie, kuri nekautrējas skarbi izteikties par valsti, kurā dzīvo vai kuru ir jau atstājuši. Acīmredzot tieši milzīgās atšķirības starp iedomāto un reālo, ko cilvēki īpaši skaidri apjauš 18. novembrī, daudzos nostiprina vilšanās sajūtu un ļauj dvēselē iemājot smeldzīgām dusmām.

Sieviete nāc!

Bērna uzruna

Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta ieceres (2010)

Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

Nacionālajai izaugsmei un vienotībai

Mēs esam vienojušies strādāt Latvijas nacionālajai vienotībai un izaugsmei. Veidot Latviju, kuras sabiedrība ir izglītota, vesela, pārtikusi un droša par nākotni. Nostiprināt Latviju kā nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuru raksturo laba pārvaldība, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana, tiesiskums un sociālais atbildīgums, kas ietver arī rūpes par cilvēkresursu atjaunošanu un tautas ataudzi.

Mūsu pienākums ir nostiprināt latviešu valodu, latvisko kultūrtelpu un nacionālo identitāti, vienlaikus esot tolerantiem un rūpējoties par visu Latvijā dzīvojošo tautību kultūras pienesumu, jo daudzveidība ir bagātība.

IBM un Canonical pārdot gatavus Ubuntu tīkla uzdevumu datorus (netbooks) Āfrikā

IBM un Canonical pārdot gatavus Ubuntu tīkla uzdevumu datorus (netbooks) Āfrikā
26 marts 2010

IBM, Canonical un Simmtronics paziņoja, ka tās tirgos uz Intel Atom bāzes veidotus tīkla uzdevumu datorus (netbook) jaunattīstības valstu tirgos. "Simmbook" būs ar iepriekš uzstādītu grupas orientēta (cloud-oriented) "IBM Client for Smart Work Linux" distribūciju, kas balstīta uz "Ubuntu Netbook Remix", un vispirms būs pieejama Āfrikā par tikai 190$.

Papildus, pārdošanai Āfrikā, uz Linuks bāzēti "Simmbook" būs pieejama arī Indijā, Taizemē un Vjetnamā, apgalvo IBM. "Simmbook" izmanto "IBM Client for Smart Work", kas ietver "IBM Lotus Symphony" ar piekļuvi "IBM Lotus Live" grupas (cloud) kopdarbības pakalpojumiem, un iespējams izvēlēties papildināt ar citas "IBM Lotus" sadarbības programmatūru, piemēram, "Lotus Notes" un "Lotus Sametime", "Client IBM".

Jau 2008 Decembrī tika paziņots par "IBM Client for Smart Work", kas balstīts uz VERDE virtualizācijas tehnoloģiju no "Virtual Bridges". Grupas orientēta (cloud-oriented) distribūcija ietver "Ubuntu Netbook Remix" versijas Ubuntu linuksa distribūciju, kā arī Linux versijas "IBM's Open Collaboration Client Solution" programmatūru (OCCS), pamatojoties uz "IBM Lotus Symphony", "Lotus Notes", un citas Lotus lietojumprogrammām

"Ubuntu Netbook Remix" 10.04, demonstrē jaunu EFL tehnoloģijā balstītu 2D palaidēju.

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut