Skip to Content

Jānis Lūsēns - Rodrigo Fomins ( IGO ) - Par smilgām

Jānis Lūsēns - Rodrigo Fomins ( IGO ) - Par smilgām

Rangeja Raghavs

Rangeja Raghavs (रांगेय राघव) (1923. gada 17 janvāris – 1962. gada 12 septembris) dzimis Agrā, Utarpradēša pavalstī, Indijā. Dzimis ar vārdu Tirumalla Nambakkam Viraraghava Acharya. Pamatskolu beidzis Radžastānā, kur iestājas universitātē - vēstures un literatūras fakultātē. To beidzis turpina mācības Bengālijā, Šantineketana, kur iestājās Višvabharati universitātē (ko dibinājis Rabindranats Tagore). Hazariprasada Dvidvedi vadībā uzraksta un aizstāv doktora disertāciju "Gorakhnats un viņa laikmets".

Divpartiju piederīgie nestiprina demokrātiju, bet to gan apzināti grauj

Vai tas ir morāliski un ētiski pieļaujams, ka Saeimas
deputāts var būt divu galīgu pretstatu partiju biedrs?

Sveicināta ELJA50!
Žēl, ka 4. februārī neesam Latvijā un nevarēsim ierasties
piektdienas vakarā uz Nila Muižnieka interesanto referātu.

Tādēļ man lūgums:
Lūdzu uzstādi jautājumu vakara referentam kā viņš vērtē,
vai tas ir vispār morāliski un ētiska pieļaujams, kā arī no
velētāju un Saeimas vispārēji vēlams - būt pus koka lecējam
bez noteiktas politiskas (vienas līnijas), kur nekad nebūs
zināms kāda līnijā aktuālā balsojumā būs noteicošā.

Lūsis's bilde

Inkvizīcijas izveidošanās iemesli un priekšnoteikumi

Dardega Legzdiņa

Inkvizīcijas izveidošanās iemesli un priekšnoteikumi
Rīga, 2007.

Ievads

Tā kā inkvizīcija ir vēstures parādība, kas cieši saistīta ar sava laika reliģisko un sociālo aspektu, savu referātu iesākšu ar attīstīto viduslaiku vispārējas situācijas raksturojumu.
Viduslaikos garīgā kultūra ir cieši saistīta ar reliģiju un bieži vien ir tieši pakļauta kristietības dogmām un priekšstatiem. Nereta parādība ir fanātiska reliģiozitāte, kas izpaužas gan individuāli (galēja askēze, sevis šaustīšana), gan visā sabiedrībā (krusta kari). Vēl viena tipiska viduslaiku garīguma izpausme ir burtiska ticības mācības uztvere, kas nepieļauj simbolisma vai metaforas iespēju Svēto Rakstu un citu reliģiozu tekstu interpretācijā.1
Īpatnēji, taču vienlaicīgi ar stingro reliģiozitāti katoļu Baznīcas garīdzniecība bieži vien ir korumpēta, skaidri redzams, ka liela daļa klēra ir mantkārīgi cilvēki, kas tiecas pēc varas. Ignorējot aicinājumu uz vienlīdzību un pieticību, kas nemitīgi izskan Jaunajā Derībā, katoļu priesteri nekautrējas dzīvot greznībā, dažreiz pat atklāti nodoties aristokrātiskām izklaidēm. Arī pāvesti tiecas pēc arvien lielākas varas ne tikai reliģijas jautājumos, bet arī politikā. Arvien biežāki kļūst gadījumi, kad pāvests iejaucas laicīgās varas lietās.2
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nepārsteidz pieaugošā sabiedrības tendence kritizēt katoļu Baznīcas garīdzniecību. Radikāla vēršanās pret Baznīcu izpaužas dažādās ķecerībās, kuras pilnīgi noliedz Baznīcas autoritāti, un nereti vēršanās pret to ir huligāniska un pat vardarbīga. Mērenāka un saprātīgāka rīcība ir mēģinājumi reformēt Baznīcu no iekšienes, pamatā izmantojot savu piemēru un miermīlīgus aicinājumus sekot Svētajiem Rakstiem, taču nevēršoties pret Baznīcas tiesībām uz varu un tās izsludinātajām ticības dogmām. Tieši šādas izpausmes vērojamas mūku ordeņu darbībā, kas veidojas 12. un 13. gs.- tie ir cistercieši, franciskāņi un dominikāņi. Interesants piemērs ir franciskāņi: Svētais Asīzes Francisks, kurš izveidoja šo mūku ordeni, būtībā rīkojās ļoti līdzīgi valdiešu ķecerības aizsācējam- viņi abi pilnīgi atteicās no laicīgās mantas, pievērsās askēzei un sludināšanai, taču valdiešu kustība tika pasludināta par ķecerību, turpretī Asīzes Franciska ordeņa izveidi pāvests apstiprināja, turklāt pēc nāves Francisks tika kanonizēts (iecelts svēto kārtā). Kaut arī Asīzes Franciska darbībā bija vairākas iezīmes, kas tuvojās robežai, kuru pārkāpjot tās jau kļūtu ķecerīgas, tomēr šī robeža netika pārkāpta, franciskāņu kustība pakļāvās katoļu Baznīcas varai un saglabāja lojalitāti pāvestam.3

Torronto G20 2010

Varlama Šalamova biogrāfija

Varlama Šalamova biogrāfija
http://shalamov.ru/biography/

1907 gadā 18 jūnijā Vologdas pilsētā mācītāja Tihona Šalamova un viņa sievas Naģeždas ģimenē dzimst dēls Varlaams (vēlāk Varlams).

1914 gadā uzsāk mācības svētā Aleksandra Vologdas ģimnāzijā.

1923. gadā beidz vienoto vienoto darba skolas otro līmeni N6, kas atrodas bijušajā ģimnāzijā.

1924. gadā aizbrauc no Vologdas un uzsāk darbu kā ādminis Kuncevas ādu rūpnīcā Maskavas apgabalā

IESNIEGUMS Eiropas ombudam

IESNIEGUMS Eiropas ombudam (2010-07-21 / 09:26)
Rīgā, 20.07.2010 Eiropas ombudam P.Nikiforos Diamandouros kungam
1 Avenue du Président Robert Schuman CS 30403 FR-67001 Strasbourg Cedex Francija
Iesniegums Par Eiropas Komisijas (EK) rīcības neatbilstību tiesību aktiem
 
A. god. P.N.Diamandouros kungs!
Iesniedzot šo sūdzību, mēs pamatojamies uz Eiropas Savienības (ES) Pamattiesību hartas (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2010/C 83/02, 30.03.2010) 35.pantu, kas cita starpā paredz, ka visiem Eiropas Savienības politikas dokumentiem un aktivitātēm ir jānodrošina augstu līmeni cilvēku veselības aizsardzībā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 6.panta 1.punktu, Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus, kas izklāstīti 2000.gada 7.decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura pielāgota Strasbūrā, 2007.gada 12.decembrī, un šai Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem. Savukārt Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6.panta a) apakšpunktā ir noteikts, ka Savienības kompetencē ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu darbības. Eiropas līmenī šādas darbības attiecas cilvēku veselības aizsardzību un uzlabošanu. Tāpat LESD 9.pantā ir noteikts, ka nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. Diemžēl jānorāda, ka Saprašanās Memorands starp Eiropas Kopienu (ko pārstāvēja EK) un Latvijas Republiku, kas satur atsauci uz ES padomes 20.01.2009. lēmumu par starptautisku aizdevumu, neparedz veselības aizsardzības nodrošinājumu, veselības aizsardzības līmeņa uzlabošanu un paaugstināšanu. Turklāt, jānorāda, ka EK arī pēc attiecīgām norādēm par nepieciešamību rīkoties ir turpinājusi savu bezdarbību.

Čarlzs Bukovskis

Varlams Šalamovs

http://shalamov.ru/
Krievu rakstnieks (1907-1980) ar lielisku valodu. Vairāk dzejnieks, nekā prozaisks. Tulkots arī latviski:

Kolimas stāsti /Varlams Šalamovs ; [tulkojis Valentīns Jakobsons]. Tukums : Atauga, 1994.

Es gan noklausījos audiogrāmatu, Jurija Lazareva lasījums 2008 gadā, krievu valodā. Kā jau pat paviršākie lasītāji nojaušs - runa iet nevis par Kolimas dabas kontrastiem un komjaunatnes aktīvistu mīlestību, bet gan par ieslodzīto likteni Eduarda Bērziņa radītajā "Daļstroi" vergturības uzņēmumā. Varlams Šalamovs pats ir atradies ieslodzījumā, līdz ar to spēj realitāti aprakstīt ar aculiecinieka precizitāti.

Kultūrtrēģerisms

"kultūrtrēģerisms -a, v.; parasti vsk.; iron.

Teorija, kas kolonizēto zemju pakļaušanu attaisno ar melīgiem apgalvojumiem par palīdzību šo zemju kultūras attīstībā.
..baltvācu vēsturnieki un jaunlaiku kultūrtrēģerisma paudēji.. vēl šodien cenšas stāstīt, ka Rīgu 13. gadsimta sākumā dibinājuši vācu krustneši, tirgotāji, misionāri un neviens cits. Cīņa 76, 238, 4.
Ar saviem darbiem.. zinātnieks ir pārliecinoši atspēkojis.. kultūrtrēģerisma teorijas, saskaņā ar kurām vācu Zobenbrāļu ordeņa un priesteru iebrukums Baltijā 13. gadsimtā nesis gara gaismu, kultūras un materiālās dzīves attīstību tumšajām pagānu ciltīm. Rīgas B 79, 9i, 5.
Aleksandrs Hercens atmaskoja nacionālo spaidu politiku Baltijā, parādīja vācu baronu ideologu paustās «kultūrtrēģerisma» leģendas nepamatotību."

Kopsavilkuma saturs


by Dr. Radut